Přeskočit na obsah

Dodržování předpisů

Yunex Traffic je součástí skupiny Mundys Group, která je předním světovým poskytovatelem koncesí k provozování dopravní infrastruktury a pokročilých dopravních řešení a služeb. Naši zaměstnanci se při svém každodenním jednání a činnosti řídí etickými zásadami a hodnotami, na nichž je založena naše firemní kultura. Tyto zásady a hodnoty jsme zakotvili v Etickém kodexu Yunex Traffic.

Termín compliance (dodržování předpisů) znamená mnohem víc než jen dodržování právních předpisů a interních pravidel – vyjadřuje i skutečnost, že v žádném případě netolerujeme jakoukoli formu korupce a podplácení, porušování pravidel hospodářské soutěže a jiné porušování příslušných právních předpisů – a pokud k nim dojde, reagujeme důsledně a konzistentně. Compliance tvoří základ veškerého našeho rozhodování a naší činnosti a je klíčem k jednotnému postoji v rámci obchodních jednání a k odpovědnému chování.

Při své každodenní práci jednáme čestně a poctivě z profesionálního i etického hlediska, dbáme na správné a korektní chování, dodržujeme právní předpisy ve všech zemích, kde působíme, i zásady čestnosti, spolehlivosti, nestrannosti, loajality, transparentnosti, spravedlnosti a dobré víry.

Cílem Yunex Traffic je podporovat a rozvíjet kulturu diverzity, která je základní hodnotou konceptu rovnosti a inkluze. Chceme, aby naši zaměstnanci měli na pracovišti co nejlepší podmínky a cítili se v práci dobře. Poskytujeme jim pracovní prostředí, které je inspirováno zásadami rovnosti a ochrany svobody, důstojnosti a respektu.

Etický kodex pro obchodní partnery

Stejně důležitá je pro nás i skutečnost, že naše základní hodnoty sdílejí i obchodní partneři a dodavatelé. Pečlivě vybíráme a monitorujeme dodavatele i partnery, kteří jsou smluvně zavázáni dodržovat náš Etický kodex.

Možnosti oznámení případů porušení & whistleblowing

Pro identifikaci a úplné vyřešení případů pochybení a nápravu slabých míst je důležité mít k dispozici možnosti, jak porušení předpisů oznámit a zajistit kvalifikované a spravedlivé vyšetřování.

Yunex Traffic nabízí oznamovatelům případů porušení předpisů z řad zaměstnanců i externích osob možnost tyto přestupky hlásit prostřednictvím systému „EthicsPoint“, což je bezpečný on-line kanál, který jim je k dispozici non-stop a kde mohou tyto informace vkládat i anonymně.

Máte podezření, že v rámci naší činnosti dochází k protiprávnímu nebo neetickému jednání? Ozvěte se nám!

Společnost Yunex, s.r.o. („Společnost“) je postavená na respektu k dodržování právních předpisů, na etických a morálních hodnotách a na zajištění ochrany důvěrnosti a bezúhonnosti. Protiprávní či neetické jednání, které je v rozporu s právními předpisy nebo naším Etickým kodexem nenecháváme být a je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém postavený na základech anonymity a důvěrnosti.

Všechna oznámení přijímá a jejich prvotní posouzení provádí nezávislá a nestranná příslušná osoba, aby se zabránilo v maximální možné míře konfliktu zájmů a/nebo úniku informací. Kontakt na příslušnou osobu najdete níže. Před podáním oznámení se prosím ujistěte, že jste důvodně přesvědčeni o pravdivosti svého podezření. Pokud je tomu tak, nemusíte mít obavu z úniku informací, jakékoli újmy či odvetných opatření.

Oznámení bude zpracováno bezpečným způsobem

K zajištění anonymity poskytuje oznamovací kanál EthicsPoint externí partner, společnost NAVEX Global, Inc. Anonymní oznamovací proces je šifrován a zabezpečen heslem. Důvěrnost všech oznámení je tak plně zajištěna.

Kdo může podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Společnost v souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů nevyloučila z možnosti využívat vnitřní oznamovací systém osoby, které pro Společnost nevykonávají práci a jinou obdobnou činnost.

Jak podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému?

Online oznámení je s ohledem na zabezpečení a garantovanou anonymitu platformy EthicsPoint nejdoporučovanějším způsobem, jak oznámení podat.

Kontaktní údaje pro kybernetickou bezpečnost

V případě jakýchkoli otázek týkajících se bezpečnosti a souvisejících s portfoliem produktů a řešení nebo infrastrukturou Yunex Traffic, zejména v případě, že chcete oznámit potenciální bezpečnostní problém, neváhejte nás kdykoli kontaktovat.

Kontaktujte nás: cybersecurity@yunextraffic.com

Upozorňujeme, že reagovat můžeme pouze na e-maily psané anglicky nebo německy. V Německu vám odpověď zašleme do druhého pracovního dne (město: Mnichov).